0
 • Cena
-
Proč nakupovat u nás
 • Jsme
  na trhu již 23 let
 • Poskytujeme
  doplňkové služby
 • Máme zlatý certifikát
  ověřeno zákazníky
 • Nabízíme
  široký sortimentReklamační řád a postupy reklamace

Reklamační řád obsahuje informace pro zákazníka při uplatňování reklamace zboží nakupovaného v internetovém obchodě Zelené údolí.cz.
Tento reklamační řád se řídí ustanoveními § 619 až 627 OZ.

* pro správnost řešení případných reklamací jsme absolvovali kurz pořádaný Sdružením obrany spotřebitelů, o.s. - SOS, zakončený písemnou zkouškou.

Certifikát SOS - řešení reklamací 

Certifikát SOS - Jak řešit reklamace v e-shopech


Obecné podmínky reklamace

 

1. Povinnosti kupujícího

 • Postup při poškození zboží přepravou

Kupující je povinen zkontrolovat obal zásilky za asistence řidiče přepravní společnosti. V případě porušení obalu (krabice) je nutné ihned sepsat s řidičem škodní protokol na jehož základě bude řešena případná reklamace. Vzhledem k nemožnosti kontroly obsahu zásilky za asistence řidiče přepravní společnosti, je nutná kontrola obsahu co nejdříve po převzetí. V případě objevení vady na zboží, která vznikla při přepravě, je povinností zákazníka poškození fotograficky zdokumentovat (včetně obalu!) a nejpozději do 3 dnů kontaktovat spediční společnost za účelem sepsání zápisu o škodě, následně pak náš Zákaznický servis. V opačném případě se zákazník vystavuje nebezpečí, že nebude jeho reklamace z tohoto důvodu uznána.

  • Geis Parcel: oznamte do 3 pracovních dnů na tel. 951 277 777
  • PPL: oznamte do 3 pracovních dnů na tel.  225 331 500
  • DPD: oznamte do 2 pracovních dnů na tel. 841 700 700
  • Česká pošta: oznamte osobně v den doručení na jakékoli pobočce pošty

(vždy si připravte číslo balíku - viz. nálepka s čárovým kódem na krabici) • Postup při poškození zboží v záruce

Kupující může oprávněnou reklamaci nezaviněnou spediční společností podat jednou z následujících možností:

     • Na e-mailovou adresu provozovatele:  reklamace@zeleneudoli.cz
     • Poštou na adresu provozovatele
     • Vyplněním Reklamačního formuláře
     • Řešit s autorizovaným servisním střediskem. Adresy naleznete zde..., (případně v návodu, v záručním listě, na stránkách výrobce)
     •  -  kontaktování Servisního střediska je
  nejrychlejší způsob vyřízení reklamace doporučovaný samotnými výrobci • Dále postupujte:

Telefonicky kontaktujte autorizovaný servis a popište problém. Zde vám podají informace, zda se jedná o vadu a zda je možné ji odstranit svépomocí nebo je nutné zahájit reklamační řízení. Tzn. se strojem navštívit servis.


Kupující je při reklamování zboží povinen:


a) Doložit doklad o vlastnictví zboží (faktura, dodací list, nákupní doklad...)
b) Poskytnout co nejvýstižnější popis závad a jejich projevů. (V případně emailové korespondence je vhodné doložit fotografie).
c) Pro urychlení reklamace u prodejce poskytnout Číslo objednávky (je zasíláno s potvrzením objednávky v e-mailu, nebo uvedeno ve výpisu objednávek) /nepovinné/.

Povinnosti prodávajícího:

 1. Prodávající potvrdí Kupujícímu přijetí reklamace do 3 pracovních dnů elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.
 2. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

Lhůta pro vrácení zboží


Objednáváte-li jako soukromá osoba (nikoli tedy na IČ), máte v souladu § 1830 OZ možnost odstoupit od smlouvy do 14 kalendářních dní od převzetí zboží.

V Zeleném údolí, lhůtu k odstoupení od smlouvy máte 21 dní! Pokud se k tomu rozhodnete, lze k tomuto využít tento vzorový formulář. Žádáme Vás, abyste zboží nezasílali k vrácení bez předchozího oznámení telefonicky nebo emailem.


Zboží, které budete zasílat zpět na naši korespondenční adresu, musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy použijte balícího papíru nebo kartonu tak, aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit.

Vrácením zboží máte nárok získat zpět hodnotu zboží, a to ve výši v době nákupu. Vrácená částka může být ponížena o hodnotu znehodnoceného obalu, případně o storno poplatek. Poštovné při vrácení produktu platí kupující.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.Jaké zboží nelze vracet (odstoupit od smlouvy):

-       o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy
-       o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy
-       o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele
-       o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
-       o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
-       o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů
-       o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
-       o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal
-       o dodávce novin, periodik nebo časopisů
-       o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
-       o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

-       dárky, které jsou poskytovány zdarma. Na tyto nelze uplatňovat žádná práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy podle platné legislativy ČR.

Výjimkou jsou případy, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno.

Reklamace uplatněná v záruční době


1. Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců (není-li výrobcem uvedena jiná); jde-li o prodej potravinářského zboží, je záruční doba osm dní, u prodeje krmiv tři týdny a u prodeje zvířat šest týdnů. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruční doby začínají běžet od převzetí věci kupujícím.

Ke každému zboží je přikládána faktura a dodací list, který může sloužit zároveň jako záruční, pokud tento není přiložen (závislé na výrobci). Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem dodacího listu (doklad sped. spol.). Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce.

Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dodacím listem a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný dodací list, je povinen podat ihned (nejpozději do 72 hodin) písemně zprávu adresovanou na jméno obchodníka, který vyhotovil fakturu. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.

2. Záruční podmínky

a) Délka záruky je (mimo jiné) uvedena na dodacím nebo záručním listu. Tato doba začíná dnem vystavení a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravně. V případě výměny za zboží nové, není délka záruční doby v plné výši obnovena.
- podmínky prodloužených záruk některých výrobců ...

b) Je-li závada na zboží opravitelná u zákazníka či v autorizovaném servisu, (většina případů), je zde bezplatně opravena, v opačném případě bude zboží vyměněno na náklady servisního střediska. Zboží nemusí být v původním obalu a v úplném stavu včetně příruček a ostatního příslušenství. Ke každé položce musí být připojena kopie dodacího listu a přesný popis závad a četnost výskytu.

(adresy servisů zde...)

c) V případě, že Kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad zboží opravou a v záručním listu, je pro účely záručních oprav zboží určený podnikatel odlišný od Prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, uplatní Kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu.

d) V případě, kdy je potřeba zboží zaslat Prodávajícímu nebo servisnímu středisku, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly. Náklady na přepravu reklamovaného zboží je v plné výši hrazeno Kupujícím.

e) Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
-       poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí, viz dopravní informace),
-       porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou,
-       neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou
-       používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci,
-       zboží bylo poškozeno živly,
-       zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci,
-       zboží poškozené zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN

3. Rozpor s kupní smlouvou dle § 616 OZ

a) Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad (dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES, o určitých aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na spotřební zboží).

b) V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

celé znění zákona...

4. Živý materiál

Dojde-li k úhynu rostlin do 2 měsíců po převzetí z důvodu prokazatelně způsobených dodavatelem, má zákazník nárok, po predložení dokladu o zaplacení, na náhradní rostliny nebo penežní vyrovnání. Zelené údolí ručí za kvalitu, druhovou a odrůdovou pravost rostlin a zdravotní stav. Dojde-li k záměně rostlin má zákazník, po predložení dokladu o zaplacení, nárok na výměnu rostlin.

(interní doložka Zeleného údolí: jednotliví pěstitelé Zeleného údolí udávají u každého výrobku jim dodávaného svou vlastní časovou garanci nehledě na zákonné doporučení 2 dnů. V tomto případě je pěstitelova garance nadřazena zákonu.)


Závěrečné ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. ledna 2015. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.« « ... zpět na Vše o nákupu « « ... | ... » » pokračovat nákupem ... » »

 

           © 2004 – 2024                Zelené údolí   nákup v klidu a pokoji