CZ Plants | Seeds-Mall

- AGRO CS
- AL-KO
- BORNEO EXOTICS
- BOOM 
- GARDENA 
- HG international 
- Jungle Gym 
- LIMS 
- Motip Dupli 
- NORMAN 
- Orbit USA 
- PET´S 
- SOLO GmbH
- VALA Rožnov 


                       ...a další

----------------------------------

ZNAČKY+VÝROBCI
a jejich zařazení

----------------------------------

SPOLUPRACUJEME D-TEST

Paysec


ShopCentrik - Internetový obchod, internetové obchody, B2C, B2B


7. Reklamační řád

 

 


Reklamační řád obsahuje informace pro zákazníka při uplatňování reklamace zboží nakupovaného v Internetovém obchodě ZeleneUdoli.cz.
Tento reklamační řád se řídí ustanoveními § 619 až 627 OZ.


*pro správnost řešení případných reklamací jsme absolvovali kurz pořádaný Sdružením obrany spotřebitelů, o.s. - SOS, zakončený písemnou zkouškou.

 

Certifikat SOS - Jak řešit reklamace v e-shopech

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Obecné podmínky reklamace

 

 

1. Povinnosti kupujícího


Kupující je povinen zkontrolovat obal zásilky za asistence řidiče přepravní společnosti. V případě porušení obalu (krabice) je nutné sepsat s řidičem škodní protokol na jehož základě bude řešena případná reklamace. Vzhledem k nemožnosti kontroly obsahu zásilky za asistence řidiče přepravní společnosti, je nutná okamžitá kontrola obsahu ihned po převzetí. V případě objevení vady na zboží, která vznikla při přepravě, je povinností zákazníka kontaktovat do 3 dnů spediční společnost za účelem sepsání zápisu o škodě, následně pak nás. V opačném případě se zákazník vystavuje nebezpečí, že nebude jeho reklamace z tohoto důvodu uznána.

Kupující může oprávněnou reklamaci nezaviněnou spediční společností podat jednou z následujících možností:

 

a) Na e-mailovou adresu provozovatele:  reklamace@zeleneudoli.cz

 

b) Poštou na adresu provozovatele.

 

c) Reklamačním formulářem.

 

e) Řešit s externím servisním střediskem (adresy zde...).

 

Kupující je povinen uvést:

 

a) Číslo objednávky (je zasíláno s potvrzením objednávky v e-mailu, nebo uvedeno ve výpisu objednávek).

 

b) Co nejvýstižnější popis závad a jejich projevů. Případně doložit fotografie.

 

c) Doložit doklad o vlastnictví zboží (přikládána faktura a dodací list)

 

 

2. Povinnosti prodávajícího

 


Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

 

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

 

 

Lhůta pro vrácení zboží

 


Objednáváte-li jako soukromá osoba (nikoli tedy na IČ), máte v souladu 
§  1830 OZ možnost odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.
V ZelenemUdoli.cz, lhůtu k odstoupení od smlouvy máte 21 dní! Pokud se k tomu rozhodnete, prosíme, kontaktujte nás a písemně uveďte, že žádáte o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a Vašeho čísla účtu či adresou pro vrácení peněz. Žádáme Vás, abyste své zboží nezasílali k vrácení bez předchozího oznámení.

Zboží, které budete zasílat zpět na naši adresu, musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy použijte balícího papíru nebo kartonu tak, aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit.

Vrácením zboží máte nárok získat zpět hodnotu zboží, a to ve výši v době nákupu. Vrácená částka může být ponížena o hodnotu znehodnoceného obalu, případně o storno poplatek.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

 

II. Reklamace, uplatněná v záruční době

 

1. Všeobecná ustanovení

 

Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců (není-li výrobcem uvedena vyšší); jde-li o prodej potravinářského zboží, je záruční doba osm dní, u prodeje krmiv tři týdny a u prodeje zvířat šest týdnů. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruční doby začínají běžet od převzetí věci kupujícím.

 

Ke každému zboží je přikládána faktura a dodací list, který může sloužit zároveň jako záruční, pokud tento není přiložen (závislé na výrobci). Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem dodacího listu (doklad sped. spol.). Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce.

 

Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dodacím listem a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný dodací list, je povinen podat ihned (nejpozději do 72 hodin) písemně zprávu adresovanou na jméno obchodníka, který vyhotovil fakturu. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.

 

2. Záruční podmínky

 

a) Délka záruky je (mimo jiné) uvedena na dodacím nebo záručním listu. Tato doba začíná dnem vystavení a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravně. V případě výměny za zboží nové, je délka záruční doby v plné výši obnovena. Zákazník dostane nový záruční list, kde bude uvedeno nové i původní výrobní číslo. Další případná reklamace se bude uplatňovat na základě tohoto dodacího listu.

 

b) Je-li závada na zboží opravitelná u zákazníka či v autorizovaném servisu, (většina případů), je zde bezplatně opravena, v opačném případě bude zboží vyměněno na náklady servisního střediska. Zboží nemusí být v původním obalu a v úplném stavu včetně příruček a ostatního příslušenství. Ke každé položce musí být připojena kopie dodacího listu a přesný popis závad a četnost výskytu.

 (adresy servisů zde...).

 

c) V případě, že Kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad zboží opravou a v záručním listu, je pro účely záručních oprav zboží určený podnikatel odlišný od Prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, uplatní Kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu.

 

d) V případě, kdy je potřeba zboží zaslat Prodávajícímu nebo servisnímu středisku, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly. Náklady na přepravu reklamovaného zboží je v plné výši hrazeno Kupujícím.

 

e) Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

 

- poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí, viz dopravní informace),
- porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou,
- neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou
- používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci,
- zboží bylo poškozeno živly,
- zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci,
- zboží poškozené zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN

 

3. Reklamační podmínky

 


Reklamace vyřizují autorizovaná servisní střediska ve lhůtě do 30-ti dnů, jejichž seznam je přiložen v dokumentaci ke zboží nebo Vám jej ochotně sdělíme emailem nebo na telefonech 840 333 334, 773 176 370. 

 

 4. Rozpor s kupní smlouvou dle § 616 OZ

a) Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad (dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES, o určitých aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na spotřební zboží).

b) V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.


celé znění zákona...

5. Živý materiál

 

 

Dojde-li k úhynu rostlin do 2 měsíců po převzetí z důvodu prokazatelně způsobených dodavatelem, má zákazník nárok, po predložení dokladu o zaplacení, na náhradní rostliny nebo penežní vyrovnání. Zelené údolí ručí za kvalitu, druhovou a odrůdovou pravost rostlin a zdravotní stav. Dojde-li k záměně rostlin má zákazník, po predložení dokladu o zaplacení, nárok na výměnu rostlin.

 

(interní doložka Zeleného údolí: jednotliví pěstitelé Zeleného údolí udávají u každého výrobku jim dodávaného svou vlastní časovou garanci nehledě na zákonné doporučení 2 dnů. V tomto případě je pěstitelova garance nadřazena zákonu.)


 

 

ZeleneUdoli.cz

Allca Way, s.r.o.
 U Důlňáku 466/79

717 00 Ostrava - Bartovice
TEL:  (+420) 840 333 334
GSM: (+420) 773 176 370
FAX:  (+420) 595 171 790
Email: info@zeleneudoli.cz

Skype: zeleneudoli.cz-eshop

IČ:  27833470
DIČ:  CZ27833470


Vaše jméno:

Text:
E-mail:


Logo_zeleneudoli.cz © 2004 – 2015  ZELENEUDOLI.CZ - nákup v klidu a pokoji | email: info@zeleneudoli.cz - tel.: 840 333 334 , 773 176 370 | Online prodej   
Všechna práva vyhrazena. Provozuje Allca Way, s.r.o.


 

 


Partnerské weby: | czplants.com | fingercots.eu | seeds-mall.com | tattoo-spray.cz | rostliny.net | klikniakup.cz | zelenydesign.cz |


 

! O nás ...  ! Nákupní rádce...  ! Reklamační řád ...  ! Kontakty ...  ! Mapa webu ...  ! Výměna odkazů ...